Privacyverklaring

Beperkte aansprakelijkheid

Discovery Meeting beheert deze website met de grootste zorg. De onderneming garandeert echter niet dat de op de website aangeboden informatie correct is. Die kan trouwens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op deze website vind je informatie en geen advies. Deze gegevens kunnen alleen voor algemene informatiedoeleinden worden gebruikt. Discovery Meeting kan niet controleren hoe de bezoeker de op de website beschikbare informatie gebruikt of begrijpt. Daaruit vloeit voort dat Discovery Meeting op geen enkele wijze aansprakelijk is voor al dan niet voorspelbare nadelige gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet onmiddellijk ontstaan en die veroorzaakt worden door of verband houden met de kennis of het gebruik van de beschikbare informatie. Op deze website staan ook links naar andere websites. De gebruiker is ervan op de hoogte dat de inhoud van die websites op elk moment kan worden gewijzigd of verwijderd. Discovery Meeting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de wettelijkheid, de veiligheid en de vrije toegankelijkheid van die websites. Discovery Meeting staat de weergave van een link naar zijn website toe op voorwaarde dat de inhoud en de presentatie van de website die de link plaatst niet in strijd is met de moraal, de openbare orde, de goede zeden of de democratische waarden; dat de betrokken website geen verwarring veroorzaakt tussen de publicaties van beide partijen; dat die in de eerste plaats naar onze homepage, waarop onze boodschap staat, verwijst en dat die onze publicatie niet zwartmaakt.

Intellectuele eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen waaruit de site is samengesteld, zijn door het auteursrecht en door de andere principes van het intellectuele eigendomsrecht beschermd. De informatie die van de website kan worden gehaald, kan echter vrij worden gereproduceerd onder drie voorwaarden: de opgave van de bron door de vermelding ©, van de datum waarop het document van de website werd gekopieerd en van het internetadres www.discovery-meeting.be; de verbintenis om Discovery Meeting op de hoogte te brengen van elke verbetering of aanvulling van de gekopieerde informatie; de verbintenis om onze informatie strikt voor privédoeleinden en niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Discovery Meeting garandeert dat er geen informatie van persoonlijke aard die op jou betrekking heeft, buiten jouw medeweten wordt verzameld, bewaard of gemanipuleerd bij het laden van een pagina van zijn website. Als Discovery Meeting toch kennis zou nemen van dergelijke informatie bij een vrijwillig door jou tot stand gebracht contact, verbindt Discovery Meeting zich ertoe om die informatie strikt geheim te houden, ze niet te verkopen aan of op een andere manier ter beschikking te stellen van derden. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt om je op de hoogte te brengen van de nieuwigheden en de aanbiedingen op onze website als je daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven. Conform de wet, heb je het recht op de verbetering van de informatie die op jou betrekking heeft. Neem met ons contact op via Hello@discovery-meeting.be indien je eventuele onjuistheden wenst te corrigeren. Al onze optredens en handelingen kunnen worden gefotografeerd en voor informatieve en/of reclamedoeleinden in de media verschijnen. In dat opzicht behouden we ons het recht voor om de foto’s die in deze verschillende omstandigheden worden genomen, te gebruiken. De personen die deel uitmaken van deze omstandigheden geven bijgevolg hun akkoord met betrekking tot het gebruik van deze beelden, zonder beperking in de tijd, met uitzondering van de uitdrukkelijke weigeringen die ons binnen de drie dagen na het nemen van de foto’s schriftelijk werden aangevraagd.

Verantwoordelijke uitgever

De website van Discovery Meeting is eigendom van de bvba Proactive Business, met maatschappelijke zetel op het Marcel Broodthaersplein 8, te 1060 Brussel (België). De verantwoordelijke uitgever is mevrouw Catherine Steemans.

Next events
2 December 2022